අලුත්ම ලිපි

පියවර 3කින් ජීවිතයට ඉලක්කයක්

ජීවිත ගමනේ ඉදිරියට යන අපි කාටත් ඉලක්කයක් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් ඔබ, අපි ජීවිතය අයාලේ ගෙවනවා මිස තමන්ට, රටට හෝ ලෝකයට  වැඩක් වන දෙයක් කිරීමට...