අලුත්ම ලිපි

මොනවද මේ ස්මාර්ට් හෝම්?

ස්මාර්ට් හෝම් කියන්නේ නිවසේ ඇති රූපවාහිණිය, පරිගණකය,ආරක්ෂිත කැමරා සහ උපාංග,ආලෝක උපාංග සහ නිවසේ ඇති අනෙකුත් උපාංග සියල්ල නිවසේ ඕනෑම කාමරයක සිට මෙන්ම ලෝකයේ ඕනෑම...