අලුත්ම ලිපි

අනාගතයේ විවාහ වීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දැනගත යුතු කරුණු...

කාන්තාවකට වගේම පුරුෂයෙකුටත් ජීවිතයේ අලුත් ආරම්භයක් ලබා දෙන නවුම් වූ අත්දැකීමක් ලෙස විවාහය හදුන්වා දෙන්න පුළුවන්. තම මාපියන් යටතේ හැදී වැඩී මාපිය ආදරය රැකවරණය...