අලුත්ම ලිපි

ලොවම දිනන කාන්තා ව්‍යවසායිකාවක් වන්න ඔබත් උත්සහා කරන්න

ඇත්තටම කාන්තාවක් කියන්නෙ ගෙදරටම කොටු වෙලා  සැමියගෙ, දරුවන්ගෙ ඕනෑ එපාකම් ඉටු කරමින් තම පවුල වෙනුවෙන්ම තම ශක්තිය වැය කරන උතුම් චරිතයක්. වෙලාවකට අපේ අම්මලාම...