අලුත්ම ලිපි

සුන්දර ඇල්ල පුරවරය

0
විදේශිය සංචාරකයන් අතර ප්‍රසිද්ධ සංචාරක පුරවරයක් තමයි ඇල්ල කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම කඳු නගින්නන් අතර (හයිකින්, ට්‍රෙකින් වලට) ඇල්ල ප්‍රසිද්ධයි. දැන් දැන් ලංකාවේ තරුණ පිරිස්නුත් හයික්...