පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

වාහන පදවන කාන්තාව සහ පිරිමියා අතර වෙනස

0
පිරිමින්ට වඩා ගැහැනුන් වාහන පදවන්නේ තරමක් වෙනස් ආකාරයකටය. ඇය තරමක් සන්සුන්භාවයෙන් යුතුව වාහන පදවනු ලැබේ. නමුත් පිරිමි නැමි නැමි වංගු සහිතව, වේගයෙන් පාරවල්වල වාහන...