පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

ඔයාට ඔයාව අමතක නම්..ඉන්න ..මම මතක් කරලා දෙන්නම්….

අපේ ජිවිතයේ අපි හැමෝටම ආදරය කරන්න ආදරය ලබන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා.ඒ හැම අවස්ථාවකම  අපි සාර්ථක වෙන්නේ නැතිවෙයි.ඒත් එහෙමයි කියල අපිට අපිව නැතිකරගන්න බැහැ. හොඳ ආදරවන්තයෙක්ට,ආදරවන්තියකට...