පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

අළුත ගෘහ ජීවිතයකට පිවිසූණ ඔයාට අපෙන් අරපරිස්සම ගැන පුංචි ටිප්ස් ටිකක්

ඇත්තටම ගෙදර ඉන්න කාලෙ නම් අම්මා උයා දුන්නම කාලා අපි අපිට හිතෙන හැටියට නිදහසේ ජීවත් වුනත් විවාහා වුනාට පස්සෙ එහෙම ඉඳලා බෑ කියලා ඔයාටත්...