පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

ඔබගේ හැඟීම් වලට ඍජුව බලපාන වේදනා 7ක්

නිතරම අප විවිධ වේදනා වලින් පීඩා විඳින අවස්ථා වල, එය නොසලකා හරිනවා හෝ ස්වයං-විනිශ්චය කරනවා වෙනුවට අප කල යුත්තේ වේදනාවට මූලික වූ හේතුකාරකය සොයා...