අලුත්ම ලිපි

එයා මට ආදරේ කලේ නැද්ද ?

අපිට  කොහේ  හරි  වැරදුනාම  අපි  අතීත මතකයන්  ආවර්ජනය  කරලා  බලන්නේ  කොතනද වැරදුනේ?  ඇයි වැරදුනේ කියලයි.මේවගේ  අවස්ථාවලදී අපිට  ඇතිවෙන්නේ  දුකක්.. කලකිරීමක්  විතරයි.හුඟක්  ආදරයෙන්  ඉඳල  එකපාරටම ...