අලුත්ම ලිපි

හිස තෙල් සත්කාරය ගැන කොතරම් දුරට දැනුවත් දැයි ඔබ දන්නවාද?

පංච කල්‍යාණය කියන්නේ කාන්තා රූප සම්පත්තිය පිළිබඳ විස්තර කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගන්න ප්‍රධාන තවත් එක් අංගයක්. කේශ කල්‍යාණය ගැන සඳහන් කිරීමේදී කෙස් කළඹ සඳහා කරනු...