අලුත්ම ලිපි

ඔබත් ඔසප් වේදනාව නිසා කනස්සල්ලෙන් පසුවන කාන්තාවක්ද? එසේනම් මේ දේවල් ඔයාටත්...

ඇත්තටම කාන්තාවක් කියන්නෙ උතුම් මව් පදවියට වාසනාව ලබන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ උත්තරීතර මව් පදවියට පලමු අඩිතාලම තමයි ඔසප් ක්‍රියාවලිය ක්‍රමානුකූලව සිදු වීම. ඕනෑම යුවතියක්...