අලුත්ම ලිපි

ඔබගේ ස්මාට් ෆෝනය ආරක්ෂා කර ගත හැකි මාර්ග 10ක්

ස්මාට් ෆෝනය හා ටැබ් එක දැන් අපේ සමීප සගයන් වී ඇත. මෙම ඩිජිටල් උපාංග අපට තොරතුරු රාශියක් සපයනු ලැබේ. මිතුරන් හා පවුලේ ඥාතීන් සමඟ...