පුන්‍යා චාන්දනී

90 POSTS 0 COMMENTS

අලුත්ම ලිපි

තැනට ගැලපෙන ලෙස විලාසිතාවන් තෝරා ගැනීම කාන්තා අපගේ පෞර්ෂත්වය තවත් වැඩි...

කාන්තාව සහ විලාසිතා අතර ඇත්තේ ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් බව අපි දන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් හා ශ්‍රී ලංකාවේ විලාසිතා අතර ඇත්තේද අනෙක් රටවල මෙන්ම එවැනිම...