මාලිනි යාපා

46 POSTS 0 COMMENTS
මේ මාලිනි යාපා.දැනට ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී පාලී මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍ය විශේෂවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. මේ ඇගේ අවසාන අවූරුද්දයි. අවූරුදු හතරක් තිස්සේ නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදිනියක් හැටියට විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ඇය "Young Media" සඟරාවේ ද වැඩ කරමින් සිටිනවා.

අලුත්ම ලිපි

වයස අවුරුදු 30ට වැඩි කාන්තාවන් ව්‍යායාම් සදහා අනිවාර්යෙන්ම යොමු විය යුත්තේ...

වයස අවුරුදු 30 ඉක්මවා වූ කාන්තාවන් දිනපතා ව්‍යායාම් සදහා යොමු නොවන්නේ නම් ඔවුන්ට  හෘද්‍යාබාධ වැළදීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත. ඔබේ ජීවිතය ඉහල තලයකට නැංවීම සදහා කල...