මාලිනි යාපා

46 POSTS 0 COMMENTS
මේ මාලිනි යාපා.දැනට ඇය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ශ්‍රී පාලී මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍ය විශේෂවේදී උපාධිය හදාරමින් සිටිනවා. මේ ඇගේ අවසාන අවූරුද්දයි. අවූරුදු හතරක් තිස්සේ නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදිනියක් හැටියට විවිධ මාධ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරමින් සිටිනවා. මේ වන විට ඇය "Young Media" සඟරාවේ ද වැඩ කරමින් සිටිනවා.

අලුත්ම ලිපි

ඔබේ ලේ වර්ගය ඔබ ගැන පවසන්නේ කුමක්ද?.

ලේ අප ශරීරය තුල සංසරණය වෙමින් අපට ජීවයක් ලබා දේ. අනතුරකින් අපේ ශරීරයෙන් ලේ ගලන තාක් එහි වටිනාකම අප අගය නොකරයි. අපේ ලේ වර්ගය...