අලුත්ම ලිපි

ඔබේ ජිවිතේ හොදම දේ ඇත්තේ ඉදිරියටයි.

0
ඔබත් තවත් කෙනෙකුගෙන් අපයෝජනයට ලක් වී සිටිනව ද සියලු බලාපොරොත්තු බිදුණු ස්වභාවයෙන් ගත කරන්නේ ද මනුෂ්‍ය ස්වභාවය අනුව අපට සතුටට වඩා ජිවිතයේ දුක කියන...