අලුත්ම ලිපි

ඔබ විඳිය යුතුම සතුට ගෙනෙන අත්දැකීම් කිහිපයක්

0
දවසින් දවස ගෙවෙන හැම තත්පරයක් පාසාම ජීවිතයට අලුත් අලුත් අත්දැකීම් එකතු වෙනවා. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් දවසින් දවස එකතු වෙන අත්දැකීම් අපිට ජීවිතය ගැන කියලා දෙනවා....