අලුත්ම ලිපි

ඔයාට සුබ ගමන්…

මේ දිගහැරෙන්නේ එක ජිවිතයක එක සිදුවීමක් පමණයි. බැඳීමක තියෙන සමීප බව මත අපේ ජිවිත කොයිතරම් වෙනස් වෙනවද  කියලා ටිකක් සිතන්න ඉඩක් දෙන්න බලාපොරොත්තුවෙනුයි මා...