අලුත්ම ලිපි

ගැහැණු දරුවට කුඩා අවධියේ සිටම මේ දේවල් කියා දෙන්න

අප දේශීය සංස්‌කෘතිය අනුව කාන්තාවන්ගේ කාර්යභාරය අතිමහත්ය. පවුලක්‌ රැකීමට මවකගේ කාර්යභාරයද ඉමහත්ය. හැම නිවසකම ආහාර පාන, දූ දරුවන්ගේ කටයුතු, සැමියාගේ වගකීම් බොහෝදුරට ඉටු කරන්නේ...