අලුත්ම ලිපි

මගේ පුංචි ළමා ලොවේ තරමට මට වැඩකරන්න…. මගේ නිදහස ලබාදෙන්න….

“මගේ දරුවා අනික් මොන්ටිසෝරි වල ළමයි එක්ක බලද්දී දුර්වලයි.ඒ මොන්ටිසෝරි වල ළමයිට වැඩපොත් එහෙමත් කරනවා. අනේ මන්දා එක වසරට ගියාම මෙයා කොහොම වෙයිද කියලා” මෙහෙම...