අලුත්ම ලිපි

සෑම සැමියෙක්ම ඩිරෙක්ට් ඉල්ලන්නැති ඒත් ඔබෙන් නිහඩව ඉල්ලන දේවල් 4ක්

0
සෑම සැමියෙකුම විවාහ ජීවිතයේදී ඔබෙන් බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබත් ඔහුත් අතර තිබෙන්නේ ශක්තිමත් ආදරණිය බැඳීමක් වුනත් ඔහු තවත් ආදරය, ගෞරවය සහ කරුණාව ඔබෙන්...