අලුත්ම ලිපි

සිංහල සංස්කෘතිය සමග බද්ධව ඇති කැවුම්

සිංහල සංස්කෘතිය සමග බද්ධව ඇති කැවුම් අපේ ජනජීවිතයේ සෑම අවස්ථාවක් සමගම සම්බන්ධව ඇත. හිසකෙස් කැපීම, කන් විදීම, ඉඳුල්කට ගෑම, මල්වර උත්සව, විවාහය , ගෙට...