අලුත්ම ලිපි

ප්‍රශ්න වලින් තොර වූ සැබෑ ආදරයක් තුල මෙම කරුණු 05...

ආදරය යන වචනය ඇසූ පමණින් ඔබට මට වගේම සතා සිව්පාවන්ටද  එය හොඳින්ම දැනෙනු ඇත. ආදරය යන වචනයට නිශ්චිත තේරුමක් නොමැති වුවද ආදරය යන මාතෘකාව ...