අලුත්ම ලිපි

වේගයෙන් මතක තියාගන්න කැමතියිද?

වේගයෙන් මතක තියාගන්නේ කොහොමද කියල තව කෙනෙක්ගෙන් අසන්න.ඔහුගෙන් හෝ ඇයගෙන් බොහෝදුරට  ඔබට ලැබෙන පිළිතුර තමයි “නැවත කිරීම” නැත්නම් repition ... ඒත් කාර්යාලයේදී වගේ බොහෝ ...