අලුත්ම ලිපි

ලොවක් දකින අගේ නිරුවත කාන්තා පරපුරේම අභිමානයට කැළලක් වෙන්නේ මෙහෙමයි

වර්තමානයේ සිදු වන දූෂණ පිලිබඳව රටක් වශයෙන්,රජයක් වශයෙන්,සමාජයක් වශයෙන් අප ගත යුතුම පියවරන් ගත යුතු කාලයක් අද අපි ගත කරමින් සිටී. ගැහැනියට අද සමාජ...