අලුත්ම ලිපි

ඔබ මෙවැනි ලිංගික කරුණු පිළිබදව දැන සිටියාද

0
අපිට අනන්‍ය වූ සංස්කෘතිය, සදාචාරය නිසා අපි ලිංගිකත්වය පිලිබදව කතා කිරීමට තරමක් මැලිවෙති. නමුත් විවාහ දිවියට එළඹෙන කාන්තාවට සහ පිරිමියාට ලිංගික ජිවිතය පිලිබදව අවබෝධයක්...