හිමා හංසි

27 POSTS 0 COMMENTS
මගේ නම හිමාන්ෂි හේවාවසම්. මම දැනට කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කලමනාකරණ හා මුල්‍ය පීඨයේ අවසන් වසරේ ඉගෙනුම ලබමි. සංචාරය කිරීම ඡායාරූපකරණය සහ විවිධ නිර්මාණ කිරීම මගේ විනෝදාංශ වන අතර සංචාරක සටහන් සහ රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ ලිපි ඔබ වෙත ගෙන ඒමට බලපොරොත්තු වෙමි.

අලුත්ම ලිපි