අලුත්ම ලිපි

මදුරුවන්ගෙන් තොර පරිසරයක්

ඉගුරු දුරු ඈ යුතු මල්ගොමු හා වවා වතු....කාව්‍යශේඛරය රචනා කරන ලද තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් කාන්තාවකගේ භූමිකාව ගැන එදා සඳහන් කළේ ඒ විදිහටයි. ඒත්...