අලුත්ම ලිපි

ආදරයෙන් ලොව වෙනස් කරන්න…

ආත්මාර්ථයෙන්  ලොව වියලි  කාන්තාරයක්  වී  ඇති  මොහොතක  පොළව වෙලාගන්නා ආදරය  නම්  පොද  වැස්ස  පරිසරය  කොච්චර  ප්‍රබෝධවත්  කරනවද?  අප පුරුදු වී  සිටින්නේ අපගේ වාසියට ආත්මාර්ථකාමී ...