අලුත්ම ලිපි

එකිනෙකාව තේරුම් ගෙන ආදරේ කරමු

0
විවාහ ජිවිතයක් සාර්ථකව පවත්වා ගෙන යනවා කියන එක එතරම් ලේසි පහසු කාර්යයක් නොවේ. නමුදු මනා අවබෝධයෙන් යුතුව පවුල් ජීවිතය රැගෙන යන්නේ නම් එය හිතන...