අලුත්ම ලිපි

සුදු වෙන්න කැමති ඔබට ස්වාභාවික සත්කාරයක්

කාන්තාව කියන්නෙ ලොව පිනට පහල වුන කෙනෙක් කියායි මම නම් සිතන්නෙ. ඉතින්  කාන්තාවන් වන අප කවුරුත් කැමතියි ලස්සනට ඉන්න. කවුරු කවුරුත් අතර කතා බහට...