අලුත්ම ලිපි

ඔබ දැනගත යුතු පිරිමි ගති 4ක්

පිරිමි අවවාද නුරුස්සන්නේ ඇයි? පිරිමියෙකු තමාගේ ප්‍රශ්න විසදා ගැනීමේ හැකියාව තමාට ඇතැයි යන හැගීම ඇති කර ගැනීමට කැමතිය. ඒවා තවත් අය හා සාකච්ජා කිරීම ඔහු...