අලුත්ම ලිපි

ඔබ මවන සිහින සැබෑ කර ගන්නේ කෙසේද?

" මිනිසෙකුගේ ගැඹුරෙහි කිමිදී - සැග වී ඇති අසීමිත ඒ බලය ඔහු මවිත කරයි. කිසි දෙනෙක් ඔහු එය අත්පත් කර ගැනීමට සිහින නොදකියි. ඒ...