ගේ දොර වැඩ කරමු

අලුත්ම ලිපි

හෙළ රන් දෙරණේ මහා පුරුෂයන් ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේව ගාන්ධර්වයාණන්ගේ...

" තන්හා ආශා ඔලගු කරේයා  මඟතොට නොබලා  මඟතොට නොසොයා කොයිබද මේ යන්නෙ.... " 1927 දෙසැම්බර් මස 05 වැනි දින  දරුවන් හය දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ බාලයා...