ගේ දොර වැඩ කරමු

අලුත්ම ලිපි

ගැහැනිය අසතුටට පත් කරන පිරිමියා නිතර භාවිතා කරන වදන්

ගැහැනිය පිරිමියා පිලිබදව වැඩියෙන්ම කියන වරදකි ඔහු ඇය කියන දෙයට ඇහුම්කම් නොදෙන බව. "එයා මම කියන දෙයක් අහන්නේ නෑ" "එයාට මම කියන දේවල් අහන්න වෙලාවක් නෑ" "එයා...

බැඳීම…..