ගේ දොර වැඩ කරමු

අලුත්ම ලිපි

වැටුණොත් නැගිටින්න…හිටියටත් වඩා ශක්තිමත්ව

0
කලබලකාරී නගරයේ මම වහ වහා ත්‍රීරෝද රථ ගාල වෙත පිය නැගුවෙමි. ඉදිරියෙන් තිබූ ත්‍රිරෝද රථය පිටව යටත්ම රතු පාට ත්‍රීරෝද රථයක් මා අසල නතර...