අලුත්ම ලිපි

Camping හොඳ වෙන්න හේතු 6 ක්

පරිසරය  වගේම  අලුත්  පුද්ගලයන්  හඳුනගන්නත්, නවමු  අත්දැකීම්  ලබාගන්නත්  හොඳම  ක්‍රමයක්  තමයි  කඳවුරු  බැඳීම  නැත්නම්  camping  කියන්නේ. ඒත්  camping  වල  ඊට  එහා  ගිය  සෞඛ්‍යවත්  බලපෑමක්  තිබෙන ...