අලුත්ම ලිපි

ඔබ නොදත් කොහොඹ ගුණ

0
කොහොඹ ආයුර්වේදයේ සහ රූපලාවන්‍ය ශේත්‍රයේ බහුලව යොදා ගන්නා ශාකයක්. බොහෝ විට මෙය කියවන ඔබගේ නිවසෙත් කොහොඹ ගහක් ඇති. සෙවන දෙන ඉතා විශාල ලෙස වර්ධනය...