අලුත්ම ලිපි

කාන්තා ඔබත් ඔබගේ විවාහයට පෙර මේ දේවල් පිළිබඳවත් සිතන්න

විවාහය කියන්නෙ අපි හැමෝටම අලුත් ජීවිතයක ආරම්භයක්. තනිකඩ ජීවිතේ උපරිමයෙන් නිදහස භුක්ති විඳපු සියලු දෙනා විවාහ ජීවිතේදි  නොයෙකුත්  ආකාරයේ හැල හැප්පීම් වලට මුහුණ දෙනවා...