අලුත්ම ලිපි

තාක්ෂණය ඔබගේ ආදර සම්බන්ධතා වලට අහිතකර ලෙස බලපාන ආකාර 7ක්

අප ජීවත් වන්නේ තාක්ෂණයේ විස්මිත නිමැවුම් පිරුණු යුගයකය. යහපත් පුද්ගල සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමේදි සමහර අවස්ථාවලදී තාක්ෂණය අහිතකර අන්දමින් ක්‍රියාත්මක විය හැක. සෑම දිනකම, උද්‍යාන වලදී...