අලුත්ම ලිපි

ලස්සන ගෙවත්තකින් ගෘහණියට වාසි

ලස්සන නිවසක් වගේම අලංකාර ගෙවත්තක් කාන්තාවට තිබෙන වටිනාකම වැඩි කරනවා. අතීතයේ පටන්ම ගෙවත්තක් පිරිසිදුව, පිලිවෙලට තබා ගැනීම කාන්තාවකගේ වගකීම බැව් පිලිගත් සත්‍යක් බවට පත්ව...