අලුත්ම ලිපි

කාන්තාවනි…., කාන්තා ප්‍රජනක පද්ධතිය හා සම්බන්ධ මේ කරුණු ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

0
මීට පෙර ලිපියක් හරහා කාන්තා රෝග පිළිබඳ කෙටි හැඳීන්වීමක් කළ අතරම මෙවර ලිපිය හරහා  ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටයි මේ සූදානම. අප පසු...