අලුත්ම ලිපි

අපි අලුත් ගෙට ගෙවදුනා …

හිසට සෙවනක් කියන්නේ තවත් පැත්තකින් බැලුවොත් හිතට නොමද වූ අස්වැසිල්ලක්. මේ නිසාම විවාහයෙන් පසුව තමන්ගේම දරු මල්ලන් සමග දෙයියනේ කියල එකම වහලක් යට සැනසීමෙන්...