අලුත්ම ලිපි

මගේ විවාහය සහ එය තවත් කෙනෙකුට බලපෑම

ගැහැණු දරුවෙක් වුනොත් නිසි කල වයසට විවාහ වීම අවශ්‍ය බව දෙමව්පියන්ගේ අදහසයි. මව්පියන් විදිහට ඒ කතාව ඇත්ත. ඔවුන් බලන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් පසුව විශේෂයෙන් දියනියගේ...