හැඩට වැඩට ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ඔබත් ලස්සනට අව් කණ්ණාඩි පළඳින අයෙක්ද ? එසේනම් මේ ඔබේ අවධානය...

ඇත්තටම අද සමාජය දිහා බැලුවොත් කුඩා දරුවාගේ සිට වැඩිහිටි පුද්ගලයා දක්වාම  යන යන සියලු තැන් වලට මෙම අව් කණ්ණාඩි පැළඳීම  ආරක්ෂාවට වඩා විලාසිතාවක් බවට...