හැඩට වැඩට ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

හැම විවාහක කාන්තාවක්ම කියවිය යුතුම දේවල් 24 ක්

විවාහ ජීවිතයේදී පුංචි පුංචි දේවල් නිසා බැඳීම් ශක්තිමත් වෙනවා වගේම,එක සරල දෙයක් ඇති බැඳීම් බිඳිලා යන්නත්.බලන්න මේ අපි නොහිතන සරල දේවල් ටිකක් විවාහ ජිවිතයකට...