හැඩට වැඩට ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

කතාව පතන ගැහැනිය – තනිකම සොයන පිරිමියා

පිරිමියාට පීඩනයක් හෝ අපහසුවක් ඇති වූ විට ඔහු තනි වීමට කැමති වෙනවා.ඔහු නිහඩ වෙනවා.එම නිහඩ වීම මගින් පීඩනයෙන් මදකට මිදීමට ඔහුට හැකි වෙනවා.පිරිමින් වැඩට...