හැඩට වැඩට ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ගංවතුරින් පීඩාවට පත්වූ නිවෙස් නැවත යථා තත්වයට පත් කරගන්නේ කෙසේද?

මුළු මහත් හුදී ජනයාම අවතැන් කරමින් ලෝකයක් කම්පා කරලූ ස්වාභාවික ආපදාවන් නිසාවෙන් අපේ රටේ වැඩි පිරිසක් මේ වන විටත් කර කියා ගත නොහැකිව තවමත්...