හැඩට වැඩට ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ප‍්‍රශ්න නැත්තේ කාට ද ?

10 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ් 10 දෙනාට දස ආකාරයේ ප‍්‍රශ්න. ඒක විදිහකට බැලුවම ප‍්‍රශ්න කියන්නේ ජීවිතේ ම කොටසක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඒ් මේ...