අලුත්ම ලිපි

කාන්තා ඔබත් නිතර නිතර මෙම වැරදි සිදු කරනවාද ? එසේ නම්...

කාන්තාවක් විදියට අපි කවුරුත් කැමතියි නීරෝගී ජීවිතයකට උරුමකම් කියන්න. ඉතින් අපේ නීරෝගී බවේ එක් පැත්තක් තමයි අපේ සුන්දරත්වය. ඒ සුන්දරත්වය රැක ගන්න නම් අපි...