අලුත්ම ලිපි

A/L වලින් පසු මේ දේවල් ගැන බලන්න

උසස් පෙළ කියන්නේ ජිවිතේ එක කඩඉමක් විතරයි.ඉන් පිරිසක් සරසවි වරම් ලබද්දී බහුතරයකට ඒ අවස්ථාව හිමිවන්නේ නැහැ.ඉතින් අතලොස්සක් සතුටු වෙද්දී බහුතරයක් දුක්වෙද්දී අමතක කරන්න එපා...