අලුත්ම ලිපි

රත්තරං ගන්න ඉස්සර…

මේ දවස්වල අපි රත්තරං ගැන වැඩියෙන් කතා බහ කරන්නේ රත්තරං මිළ ඉහල ගිය නිසයි. ඒ වගේම මැයි මාසයේ විවාහ වෙන්න ඉන්න අයටත් මේ තත්වය...