අලුත්ම ලිපි

අපිත් සිරි පා කරුණා කරමුද

0
අපි පොඩි කාලේ කහ පාට සමනල්ලු ගොඩක් එක දිගට පියාඹනකොට කිව්වෙ ඒ සමනල්ලු සිරී පාදේ වඳින්න යනවා කියලා. අම්මලත් අපිට කියල දිලා තිබ්බෙ එහෙමයි....