හර්ෂණ සේරසිංහ

15 POSTS 0 COMMENTS
හර්ෂණ කියන්නේ තාක්ෂණය තමන්ගේ ජීවිතේ වගේ කරගත්ත කෙනෙක්. දැනට ලංකාවේ පිළිගත් බැංකුවක පුහුණුව ලබන අතර නුදුරු අනාගතයේදී තාක්ෂණික අංශයෙන් ඉහළට යන්නටයි ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව.

අලුත්ම ලිපි

රිදී තිරයෙන් මතුවෙන ඔබේ ආකල්ප …

චිත්‍රපට   කිව්වම  අපි  කවුරුත්  ආසයි නේ  විවිධ  චිත්‍රපට  බලන්න.  එක්  එක් අය  කැමති  විවිධ  චිත්‍රපට  තියෙනවා. සමහරු  comedy  වලට  ආසයි. සමහරු  ආස  action  වර්ගයට....