අලුත්ම ලිපි

සුන්දර කෙස් කලඹක් අවැසි ඔබට උපදෙසක්

සුන්දර කෙස් කලඹක් කාන්තාවට ආශිර්වාදයක්. ඒත් බොහෝ දෙනෙකුට මේ වෙනුවෙන් සාත්තු සප්පායම් කිරීමට වෙලාවක් නැහැ. ඒ වගේම වියදම් දරාගෙන සැලොන් වෙත යන්නත් කාලයක් සහ...