අලුත්ම ලිපි

විවාහයට පෙර අනිවාර්යයෙන් පොරොන්දම් ගැලපීම සිදු කළ යුතුය

ජෝතිෂ්‍යයට අනුව කේන්දරය යනු පුද්ගලයකුගේ ජීවිතයේ සියල්ල තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. ඒ අනුව දෙදෙනකුගේ විවාහායේදී කෙන්දරය සසඳා  බැලීම අප සමාජයේ  තවමත් සිදු කරන දෙයකි....