අලුත්ම ලිපි

ඔබ තවමත් අවිවාහකද ?

0
ජීවිතය පොතක් නම්  ළමා කාලය, තරුණ කාලය, මහලූ කාලය ලෙසින් පරිච්ජේද  තුනක් ලෙස වෙන් කර දැක්විය හැකිය. ඒ ඒ පරිච්ජේදයන්ට වෙන් වූ කාර්යයන් ද...