අලුත්ම ලිපි

ඔසප් සමයේ යෝනි පෙදෙස ආශ්‍රිත සමේ ආසාත්මිකතා ඇති වීමට වැරදිකරු ඔබේ...

0
ඔසප් සමය යනු කාන්තාවන් කිසිසේත්ම ප්‍රිය කරන කාල සීමාවක් නම් නොවේ. මන්ද එය අපහසුතා රැසක් සමගින් ගත කරන දින කිහිපයක් නිසාවෙනි. නමුත් විද්‍යාවේ දියුණුවත්...