අලුත්ම ලිපි

ගබ්සාව නීතිගත කල යුතුද

0
අද වන විට බොහෝ කාන්තාවන්, කුඩා දරුදැරියන් පවා තම පියාගෙන්, සහෝදරයන්ගෙන්, සමාජයේ නොයෙකුත් පිරිසගෙන් දුෂණයට ලක් වේ. වයස අවුරුදු දහතුනේදී පමණ දරුවෙක් දුෂණයට ලක්...