අලුත්ම ලිපි

සමහර පිරිමින්ට කලක් යන විට තම බිරිද එපා වන්නේ ඇයි?

කතා බහෙන්, මුහුණේ ඇති පියකරු බවෙන්, කොමල බව, ඇදුම් වල ගැලපීම හා පිරිසිදුකම මත අපි එකිනෙකාට ප්‍රිය කරන්නේය. කොතරම් ප්‍රිය කලත් කොතරම් සුන්දර වුවත්...