දියුණුවට මග පාදමු

අලුත්ම ලිපි

මිතුරු ඇසුර හොඳ වුනත්…

මිනිසුන් විදිහට අපට කිසිම දවසක හුදෙකලාව ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. අපි නොදැනම මේ සම්බන්ධතාවය අපේ ජීවිතයට ඇති කරන බලපෑම නිසාම අපි මුහුණුපොත හෙවත් ෆේස් බුක්...