දියුණුවට මග පාදමු

අලුත්ම ලිපි

කාන්තා ඔබගේ පෞර්ෂත්වය ගොඩ නගා ගන්න අපෙන් ඔබට ඔවදනක්

කාන්තාව යනු ජීවයේ උල්පතයි. ඇයගෙන් තොරව මනුෂ්‍ය වර්ගයාට පැවැත්මක් නොමැත. එවැනි ලොවක අප සවිඥ්‍යානිකව මෙන්ම අවිඥ්‍යානිකව ද ඇයට ගරහමින් සිටින්නෙමු. ගෝලීයකරණය වූ සමාජයක් තුළ...