දියුණුවට මග පාදමු

අලුත්ම ලිපි

තරුණ පෙනුම රැකගන්න වටිනාම කරුණු ටිකක්

කාන්තාවකගේ තරුණ පෙනුම අන් අයගේ ආකර්ෂණයට ලක්වන්නක්. වියපත් වුවත් සුන්දර පෙනුමක් ලබා ගන්න කාන්තාවන් උත්සාහ කරන්නේ මේ නිසයි. ආකර්ෂණීයත්වය යනු පැහැපත් සමක්, සුන්දර මුහුණක්,...