සතුටින් ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

රූමස්සල අසිරිය සමඟ දවසේ චාරිකාවක

ඇතැම් විට අපි එදිනෙදා මානසික පීඩනයෙන් මිදෙන්න හිතා ගෙන අපට නිවාඩුවක් ලැබුන අවස්ථා වලදි හිතේ නිදහසටත් එක්ක විවිධ විවිධ ස්ථාන වල ඇවිදින්න යන්න හුරු...