සතුටින් ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ඔබ මුදල් පාලනය කරනවාද …… මුදල් ඔබව පාලනය කරනවාද

පිරිමින් ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්නේ කාලයක් එක්ක මුදල් ඉදිරියේදී තිබිය යුතුයි කියලා. ඒ අදහසේ බැලු බැල්මට නම් වැරද්දක් නෑ. නමුත් අපිට අවශ්‍යම වෙලාවට මුදල් නැති...