සතුටින් ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ගෙදර දොරේ වැඩට මිනිත්තු පැකට්

0
මිනිත්තු පහේ පැකට් එකක් රුපියල් කියක් විතර වටිනවද ? උදේ නැගිටලා පැයක් දෙකක් හෙමින් හෙමින් හැඩ වැඩ වෙලා අම්මා පාන්දර උයලා-බැඳලා අතටම දෙන බත්ගෙඩිය...