සතුටින් ඉඳිමු

අලුත්ම ලිපි

ගෙයක් ගන්නද යන්නේ? එහෙනම් මේ කරුණු හිතට ගන්න…

නව නිවසක්  මිලට ගැනීම ටිකක් චකිතයක් ඇතිකරවන දෙයක්.හැම පවුලකම බලාපොරොත්තුව අලුත් ගෙදරක ලස්සන ජිවිතයක්.අපිට  නිවෙස්  මිලට ගැනීමේදී අහන්න ලැබුණු  කතා අතරේ බිහිසුණු කාරණාත් තිබෙනවා..හැබැයි...