අලුත්ම ලිපි

ඔබ තවමත් තනිකඩ ද? – පිරිමින්ට විශේෂයි!

ආදරේ කියන්නේ සුන්දර දෙයක්. අපි කවුරුත් කැමතියි ආදරේ ගැන කතා කරන්න. සැබෑ ආදරේට වයස, ජාතිය, කුලය බලපානේ නැත. නමුත් කොතරම් ආදරේ සුන්දර වුනත් සැබෑ...