අලුත්ම ලිපි

ඔබත් කාර්යබහුල කාන්තාවක් වුනත් ඔබගේ සැමියාව සතුටින් තියන්න මේ උපදෙස් පිළිපදින්න

අපේ සමාජයේ දැන් සිටින බොහෝමයක් කාන්තාවන් රාජකාරි  වැඩ, දරුවන්ගේ කටයුතු හා ගෙදර දොර කටයුතු නිසාවෙන් ගොඩක් කාර්යබහුල තත්වයකට පත් වෙලා. ඉතින් මේ වැඩ රාජකාරිත්...