අලුත්ම ලිපි

මතක හිටින්න පාඩම් කරන්නේ කොහාමද ?

ඉදිරියට එන්නෙ විභාග කාලයක්. වාර විභාග වගේම කඩයිම් විභාග තුනක්ම ඔබට ඔබේ දරුවන්ට ඉදිරියට එනවා. ඉතින් අපේ පාසල් යන බොහෝමයක් දරුවන්ට නම් කිසිම විවේකයක්...