අලුත්ම ලිපි

බොහෝ පුද්ගලයන් තම රැකියාවට වෛර කරන්නේ ඇයි?

0
රැස්වීම අතරතුර බොහෝ ආයාසයෙන් බාධා කල මං ඔවුන්ගෙන් මිඳී තට්ටු 67 පහලට ඉතා ඉක්මනින් ආවා. ඒ ඉක්මන් ගමනින් පස්සේ අද වෙනතුරු මං ආයෙම ඒ...

බැඳීම…..