අලුත්ම ලිපි

ඔබේ හෙයාර් කලර් එකත් මේ සුදුසුකම් සපුරනවාද?

0
වර්තමාන සමාජයේ බොහෝ දෙනා තම රූපය සම්බන්ධව වැඩි අවධානයක් ලබා දෙනවා. මෙහිදී මූලිකත්වය හිමිවන එක් දෙයක් වන්නේ හිසකෙස්. හිසකෙස් කියන්නේ ගැහැනු පිරිමි භේදයකින් තොරවම...