අලුත්ම ලිපි

සිංහල අවුරුද්ද වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදයක්

සිංහල අලුත් අවුරුද්ද මුල් කර ගෙන කාන්තාවක් විදිහට ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු කීපයක් තිබෙනවා. අපි අවුරුද්ද අද එතරම් ආශ්චර්යක් විදිහට නොසිතුවත් අතීතයේදී කාන්තාව...