අලුත්ම ලිපි

විවාහායක දිග පළල මනින කාන්තාවගේ කන්‍යාභාවය.

මෙරට දේශීය සංස්කෘතිය  තුල ස්ත්‍රියකට හිමිව ඇත්තේ රාමුගත ජීවිතයකි. එනම් ස්ත්‍රී පුරුෂ  විවාහායක් තුල දී  සියලු දෙනා පාහේ නෙත් යොමා සිටින්නේ ගැහැනියගේ පිරිසිදු භාවය...